அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் குரூப்-'சி' பிரிவு, நாகப்பட்டினம் கோட்டம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!! கோட்ட தலைவர்:-தோழர்.S.அரசு-9443488524, கோட்ட செயலர்:-தோழர்.S.மீனாட்சிசுந்தரம்-9486427920, கோட்ட நிதிச்செயலர்:-தோழர்.B.மணிமாறன் -7598318975

Saturday, 13 August 2016

Fixation of Pay in 7th CPC Scales in respect of officials who got MACP-II from 2.1.2016 to 1.7.2016


For illustration purpose date of 2nd financial up-gradation under MACPS of a PA is taken as 18.1.2016
(i)
Pre-revised Basic Pay as per VI CPC
Scale on 1.1.2016 (13950 + 2800 G.P)
16750/-
(ii)
Granted 2nd MACP financial up-gradation on 18.1.2016 & Basic pay as per (13950 + 4200 G.P) 
VI CPC Scales on 18.1.2016 (Opted to fix pay from DNI on 1.7.2016)
18150/-
(iii)
Basic pay as per VI CPC Scales on 1.7.2016
(14980 + 4200 G.P)
(Pay Fixation done 2nd MACP financial up-gradation in VI CPC Scales)
19180/-


Pay Fixation (in 3 different options exercise as per Rule 5 of CCS(RP) Rules, 2016) in 7th CPC Scales:-
 

(a)
 If Option exercised to switch over to 7th CPC scales from 1.1.2016:- 
1
Pre-revised Basic Pay as on 01.01.2016
16750/- [ 13950 + 2800 G.P]
2
Applicable level in pay matrix
5
3
Amount at Col.3 above arrived by multiplying by 2.57
43047.50 say 43048/-
4
Applicable cell level either equal to (OR) just above the figure arrived at Col.5
44100
5
Revised Basic Pay on 1.1.2016 in 7th CPC Pay Matrix Level
44100
6
Pay fixation on account of 2nd MACP financial up-gradation granted w.e.f. 18.1.2016 as per Rule 13 of CCS (RP) Rules, 2016
46200/- (Level 6 in Pay Matrix)
7
DNI as per Rule 9 of CCS (RP) Rules, 2016
1.1.2017 to the stage of Rs.47600/-
8
Eligibility of Arrears = Arrears eligible from 1.1.2016 onwards.

(b) If option exercise to switch over to 7th CPC scales from the Date of Next Increment in Pre-revised pay structure i.e. on 1.7.2016: – 
1
Pre-revised Basic Pay as on 01.01.2016
16750/- [13950 + 2800 G.P]
2
Pau drawn in pre-revised pay structure i.e. VI CPC Scales on account of 2nd MACP financial up-gradation w.e.f. 18.1.2016
13950 + 4200 (G.P) = 18150/-
3
Pay fixation done on 1.7.2016 in pre-revised pay structure i.e. VI CPC Scales on account of 2nd MACP financial up-gradation granted from 18.1.2016
14980 + 4200 (G.P) = 19180/-
4
Applicable level in Pay Matrix for Rs.4200/- G.P. (Pay Band – 2)
6
5
Amount an Col.3 above arrived by multiplying by 2.57
49292.60 say Rs.49293/-
6
Applicable Cell level either equal to (or) just above the figure arrived at Col.5
50500/- (level 6 of Pay Matrix)
7
Revised Basic Pay on 1.7.2016 in 7th CPC Pay Matrix Level
50500/-
8
DNI as per Rule 9 of CCS(RP) Rules, 2016
1.7.2017 to the stage of Rs.52000/-
9
Eligibility of arrears = Arrears from 1.1.2016 to 30.6.2016 are to forego. Arrears are eligible from 1.7.2016 onwards

(C) If Option exercised to switch over to 7th CPC scales from the Date of Promotion/Financial up-gradation under MACPS i.e. on 18.1.2016:- 
1
Pre – Revised Basic Pay as on 01.01.2016
16750/- [ 13950 + 2800 (G.P)
2
Pay drawn in Pre-revised pay structure i.e. VI CPC scales on Account of 2nd MACP financial up-gradation w.e.f. 18.1.2016
14460+ 4200 (G.P) = 18660/-
[ Option already exercised for fixation in old pay scales from DNI on 1.7.16 cannot be revised now ]
3
Applicable level in Pay Matrix for Rs.4200/- G.P
(Pay Band – 2)
6
4
Amount at Col.2 above arrived by multiplying by 2.57
47956.20 Say Rs.47956
5
Applicable cell level either equal to (Or) just above the figure arrived at Col.6
49000/- (Level 6 of Pay Matrix)
6
Revised Basic Pay on 18.1.2016 in 7th CPC Pay Matrix Level
49000/-
7
DNI as per Rule 9 of CCS (RP) Rules, 2016
1.1.2017 to the stage of Rs.50500
8
Eligibility of Arrears. = Arrears from 1.1.2016 to 17.1.2016 are to forego. Arrears are eligible from 18.1.2016 onwards.

Note: Exercising Option to switch over to 7th CPC Scales from the date of next increment in pre-revised pay structure i.e. on 1.7.2016 would be beneficial [ i.e. 1st proviso to Rule 5 of CCS (RP)Rules, 2016] by forgoing arrears from 1.1.2016 to 30.6.2016..

No comments:

Post a Comment