அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் குரூப்-'சி' பிரிவு, நாகப்பட்டினம் கோட்டம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!! கோட்ட தலைவர்:-தோழர்.S.அரசு-9443488524, கோட்ட செயலர்:-தோழர்.S.மீனாட்சிசுந்தரம்-9486427920, கோட்ட நிதிச்செயலர்:-தோழர்.B.மணிமாறன் -7598318975

Wednesday, 3 August 2016

7th Pay Commission : Defective Pay Matrix restricting Annual Increment below 3% - Case referred to Com. M. Krishnan, Sec. Genl. Confdn for taking up with Cabinet Secretary

                                                                WORKED EXAMPLES


LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
CELL NO
BASIC
% INCREASE
CELL NO
BASIC
% INCREASE
CELL NO
BASIC
% INCREASE
2
18500
2.78
3
21100
2.93
5
24500
2.94
6
20900
2.96
4
21700
2.84
6
25200
2.86
7
21500
2.87
8
24500
2.94
9
27600
2.99
8
22100
2.79
9
25200
2.86
10
28400
2.90
11
24200
2.98
12
27600
2.99
13
31100
2.98
12
24900
2.89
13
28400
2.90
14
32000
2.89
13
25600
2.81
16
31100
2.98
17
35000
2.94
16
28000
2.94
17
32000
2.89
20
38300
2.96
17
28800
2.86
20
35000
2.94
21
39400
2.87
20
31500
2.94
23
38300
2.96
23
41800
2.96
21
32400
2.86
24
39400
2.87
26
45700
2.93
23
34400
2.99
26
41800
2.96
28
48500
2.97
24
35400
2.91
29
45700
2.93
31
53000
2.91
27
38700
2.93
31
48500
2.97
33
56200
2.93
30
42300
2.92
34
53000
2.91
35
59600
2.94
32
44900
2.98
36
56200
2.93
37
63200
2.93
33
46200
2.90
38
59600
2.94
40
69100
2.98
35
49000
2.94
40
63200
2.93
37
52000
2.97
39
55200
2.99

LEVEL 4
LEVEL 5
CELL NO
BASIC
% INCREASE
CELL NO
BASIC
% INCREASE
4
27900
2.95
3
31000
2.99
5
28700
2.87
4
31900
2.90
8
31400
2.95
7
34900
2.95
9
32300
2.87
8
35900
2.87
12
35300
2.92
10
38100
2.97
15
38600
2.93
11
39200
2.89
18
42200
2.93
13
41600
2.97
20
44800
2.99
14
42800
2.88
21
46100
2.90
16
45400
2.95
23
48900
2.95
18
48200
2.99
25
51900
2.98
19
49600
2.90
27
55100
2.99
21
52600
2.94
29
58500
2.99
23
55800
2.95
31
62100
2.99
25
59200
2.96
33
65900
2.97
27
62800
2.95
35
69900
2.95
29
66600
2.94
38
76400
2.96
32
72800
2.97
35
79600
2.98
38
87000
2.96
39
89600
2.99

No comments:

Post a Comment